Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
337 postów 1702 komentarze

Ja słucham siebie

Maciej Ka - .. Przychodźcie do mnie drogą serca, nie ścieżkami umysłu. Próżno szukacie Mnie rozumem ..

4 i 14 marca 2013 - Zbigniew Kękuś spali Dyplom ukończenia studiów na Akademii Ekonomicznej oraz Dyplom uzyskania doktora nauk ekonomicznych oraz..

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

dokona samopodpalenia pod Sądem okręgowym w Krakowie!!

2013.02.25 pismo Zbigniewa Kękusia do członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, Prezesa Barbary Baran oraz Wiceprezesów Liliany Kaltenbek-Skarbek i Michała Niedźwiedzia - zawiadomienie, że jeśli Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie uczyni zadość słusznym wnioskom Zbigniewa Kękusia, ten z powodu jego zawodowej i życiowej degradacji spowodowanej brakiem u niektórych osób zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Krakowie i Sądzie Apelacyjnym w Krakowie moralnych i merytorycznych kwalifikacji do wykonywania zawodu sędziego: 1. w dniu 4 marca 2013 r. spali przed Sądem Okręgowym w Krakowie Dyplom ukończenia studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2. w dniu 7 marca 2013 r. spali przed Sądem Okręgowym w Krakowie Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych, 3. w dniu 14 marca 2013 r. dokona samopodpalenia przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

Kraków, dnia 25 lutego 2013 r.

Zbigniew Kękuś

Sędzia Barbara Baran - Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Sędzia Liliana Kaltenbek-Skarbek - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Sędzia Michał Niedźwiedź – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie

Sąd Okręgowy w Krakowie

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Dotyczy:

I. Wniosek – na podstawie art. 30 Konstytucji RP - o sporządzenie do dnia 4 marca 2013 r. przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Barbarę Baran przeprosin dla mnie – o treści, jak na s. 10 niniejszego pisma - za poświadczenie nieprawdy i naruszenie moich dóbr osobistych w informacji przekazanej przez pracownicę Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anetę Rębisz Redakcji „Gazety Krakowskiej” - i opublikowanej w wydaniu „Gazety” z dnia 14-15 sierpnia 2012 r. /Załącznik 14/ po zakończeniu przeze mnie protestu głodowego prowadzonego przez Sądem w dniach od 26 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r.: „Gdybypan Kękuś wcześniej złożył odpowiednie pismo, sprawa mogła być załatwiona już dawno mówi Aneta Rębisz z Sądu Okręgowego w Krakowie..

II. Wniosek – na podstawie art. 30 Konstytucji RP - o:

1. skierowanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do dnia 4 marca 2013 wniosku do Redaktora Naczelnego „Gazety Krakowskiej” o zamieszczenie w „Gazecie” sprostowania – według treści, jak na stronie 11 niniejszego pisma - nieprawdziwej informacji przekazanej Redakcji „Gazety” przez pracownicę Biura Prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie Anetę Rębisz w sprawie przyczyn protestu głodowego prowadzonego przeze mnie w dniach od 26 lipca do 10 sierpnia 2012 r. przed Sądem.

2. przygotowanie dla mnie do dnia 4 marca 2013 r. kopii pisma, jak w p. II.1 z pieczęcią Sądu Okręgowego w Krakowie poświadczającą za zgodność z oryginałem.

III. Wniosek o:

1. sporządzenie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do dnia 4 marca 2013 r. wyjaśnienia, z mocy którego prawa – wnoszę o podanie przepisu prawa – Sąd zwrócił mi w dniu 1 grudnia 2009 r. kwotę 7.700,00 zł, pobraną ode mnie w dniu 6 października 2003 r. jako opłatę od apelacji od dotkniętego nieważnością wyroku wydanego przez SSR del. I. Strózik w dniu 21 maja 2003 r. w sprawie sygn. I 1C 1115/97/R /następnie XI CR 603/04/.

2. wydanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie polecenia przelania na moje konto – Bank PEKAO S.A. 78 1240 4650 1111 0000 5157 0945 - do dnia 4 marca 2013 r. kwoty 5762,9 zł /słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 90/100/ zł , tj. kwoty odsetek ustawowych ustalonych za okres od dnia 6 października 2003 r. do dnia 1 grudnia 2009 r. od kwoty 7.700,00 zł uiszczonej przeze mnie w dniu 6 października 2003 r. tytułem opłaty od apelacji złożonej przeze mnie od wyroku sędzi Izabeli Strózik z dnia 21 maja 2003 r. uchylonego jako dotknięty nieważnością wyrokiem z dnia 29 stycznia 2004 r. przez Sąd Apelacyjny w Krakowie,

IV. Wniosek o:

1. sporządzenie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do dnia 4 marca 2013 r. wyjaśnienia, czy „sędzia” [1] Teresa Dyrga była uprawniona do prowadzenia w dniu 11 października 2004 r. posiedzenia w sprawie sygn. XI CR 603/04 – w tym przesłuchiwania strony pozwanej i mojego pełnomocnika oraz nałożenia na mnie kary grzywny - jeśli złożone przeze mnie w dniu 2 września 2004 r. zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku o wyłączenie „sędzi” Teresy Dyrga zostało rozpoznane przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 17 listopada 2004 r.

2. wydanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie polecenia przelania na moje konto, jak w p. III.2, do dnia 4 marca 2013 r., kwoty 1142,7 zł /słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści dwa 70/100/, tj. sumy kwoty 600,00 /sześćset / zł uiszczonej przeze mnie jako kara grzywny nałożona na mnie przez wyłączoną w dniu 11 października 2004 r. „sędzię” Teresę Dyrga oraz kwoty 542,7 zł zł, tj. odsetek ustawowych ustalonych od kwoty 600,00 zł za okres od dnia 3 listopada 2005 r., gdy ją wpłaciłem, do dnia złożenia niniejszego pisma, tj. 25 lutego 2013 r.,

V. Wniosek o:

1. sporządzenie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do dnia 4 marca 2013 r. wyjaśnienia, czy „sędzia” Teresa Dyrga była uprawniona do prowadzenia rozprawy w dniu 22 listopada 2004 r. w sprawie sygn. akt XI CR 603/04 i wydania w tym dniu wyroku kończącego sprawę w pierwszej instancji, jeśli:

a. w dniu 26 listopada 2004 r. doręczono mi postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 listopada 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 19 listopada 2004 r. o wyłączenie „sędzi” Teresa Dyrga,

b. dopiero w dniu 6 kwietnia 2005 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpoznał moje zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 listopada 2004 r. w przedmiocie oddalenia mojego wniosku z dnia 19 listopada 2004 r. o wyłączenie sędzi Teresy Dyrga.

2. wydanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie polecenia przelania na moje konto, jak w p. III.2, do dnia 4 marca 2013 r., kwoty 19382,7 /słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 70/100/ zł tj. sumy kwoty 10.000,00 zł uiszczonej przeze mnie w dniu 1 sierpnia 2005 r. jako opłata od apelacji od wyroku wydanego w dniu 22 listopada 2004 r. przez wyłączoną wtedy z mocy ustawy „sędzię” Teresę Dyrga oraz kwoty 9382,7 zł tj. odsetek ustawowych od kwoty 10.000,00 zł ustalonych za okres od dnia 1 sierpnia 2005 r., do dnia złożenia niniejszego pisma, tj. 25 lutego 2013 r.

VI. Zawiadomienie, że w dniu 4 marca 2013 r. /poniedziałek/, o godz. 12:00 stawię się w Sekretariacie prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie celem odebrania:

1. przeprosin, jak w p. I,

2. kopii pisma, jak w p. II,

3. wyjaśnień i kopii dokumentów – z pieczęcią Sądu Okręgowego w Krakowie poświadczającą za zgodność z oryginałami – poświadczających dokonanie przelewów, jak w p. III, IV, V.

VII. Zawiadomienie, że jeśli Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie spełni do dnia 4 marca 2013 r. warunków, jak w p. I, II, III, IV, V i ja nie otrzymam dokumentów, jak w p. VI, w dniu 4 marca 2013 r. /poniedziałek/, po opuszczeniu gabinetu Prezesa Sądu, spalę – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie – przed wejściem do Sądu Dyplom ukończenia /z wynikiem bardzo dobrym/ studiów Akademii Ekonomicznej w Krakowie /Załącznik 33/.

VIII. Zawiadomienie, że w dniu 7 marca 2013 r. /czwartek/, o godz. 12:00 stawię się w Sekretariacie prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie celem odebrania:

1. przeprosin, jak w p. I,

2. kopii pisma, jak w p. II,

3. wyjaśnień i kopii dokumentów – z pieczęcią Sądu Okręgowego w Krakowie poświadczającą za zgodność z oryginałami – poświadczających dokonanie przelewów, jak w p. III, IV, V.

IX. Zawiadomienie, że jeśli Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie spełni do dnia 7 marca 2013 r. warunków, jak w p. I, II, III, IV, V i ja nie otrzymam dokumentów, jak w p. VI, w dniu 7 marca 2013 r. po opuszczeniu gabinetu Prezesa Sądu, spalę – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie – przed wejściem do Sądu Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych /Załącznik 34/.

X. Zawiadomienie, że w dniu 14 marca 2013 r. /czwartek/, o godz. 13:00 stawię się w Sekretariacie prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie celem odebrania:

1. przeprosin, jak w p. I,

2. kopii pisma, jak w p. II,

3. wyjaśnień i kopii dokumentów – z pieczęcią Sądu Okręgowego w Krakowie poświadczającą za zgodność z oryginałami – poświadczających dokonanie przelewów, jak w p. III, IV, V.

XI. Zawiadomienie, że jeśli Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie spełni do dnia 12 marca 2013 r. warunków, jak w p. I, II, III, IV, V, VI i ja nie otrzymam dokumentów, jak w p. V, w dniu 14 marca 2013 r. po opuszczeniu gabinetu Prezesa Sądu, dokonam – z przyczyn podanych w niniejszym piśmie – samopodpalenia przed wejściem do Sądu Okręgowego w Krakowie.

XII. Zawiadomienie, że jeśli żaden z Adresatów niniejszego pisma, członków najwyższego Kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie nie zawiadomi Policji i Pogotowia Ratunkowego o moim zamiarze dokonania w dniu 14 marca 2013 r. samopodpalenia przed Sądem Okręgowym w Krakowie, każde z Państwa popełni przestępstwo z art. 151 Kodeksu karnego.

XIII. Zawiadomienie, że jeżeli:

1. z powodu przedstawionego przeze mnie w p. XI zamiaru samopodpalenia w dniu 14 marca 2013 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie,

2. z jakiegokolwiek innego powodu,

zostanę umieszczony w okresie od dnia złożenia niniejszego pisma do dnia 14 marca 2013 r. włącznie lub później, w szpitalu psychiatrycznym:

1. natychmiast rozpocznę protest głodowy, tj. nie będę jadł ani pił,

2. nie poddam się badaniom psychiatrycznym,

3. nie wyrażę zgody na pobieranie jakichkolwiek leków,

4. podam współpracującym ze mną osobom, w tym przedstawicielom mediów:

a. nazwę i adres szpitala, w którym zostanę umieszczony,

b. imiona i nazwiska lekarzy oddelegowanych do sprawowania nade mną opieki,

c. informacje o stosowanych wobec mnie przez lekarzy metodach „leczenia” oraz o nazwach podawanych mi pod przymusem leków. 

Czytaj więcej: 2013.02.25 pismo Zbigniewa Kękusia do członków najwyższego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie, Prezesa Barbary Baran oraz Wiceprezesów Liliany Kaltenbek-Skarbek i Michała Niedźwiedzia

 

KOMENTARZE

 • Najserdeczniej Panu współczuję
  Stan do jakiego Pana doprowadzono nie jest mi obcy, nie znam szczegółów Pana sprawy, ale mojego męża też próbowano zaszczuć, bardzo zdolnego człowieka pozbawili możliwości pracy naukowej.
  Na chleb pracował między innymi grając na różnych imprezach rozrywkowych itd.
  Proszę mi wierzyć - ja pisząc do Pana te słowa płaczę, bo tamten nasz koszmar stanął mi przed oczami.

  Błagam - proszę nie dawać satysfakcji tej zarazie, która opanowała tak wiele instytucji.

  Walka tak, jest Pan bardzo zdolnym człowiekiem da Pan radę, ale nie może Pan się załamać - to byłoby zwycięstwo tego bezdusznego robactwa.
  Z całego serca życzę aby znalazł Pan radość i satysfakcje w życiu.
  Z poważaniem Urszula Krzyżanowska
 • --------- spalić się ???? dla tego ŚMIECIARSTWA ?????
  ---- NIE MA CZŁOWIEKA nie ma problemu -KOT NIE ZAPŁACZE !!!!
  ----ZEMSTA !!! --- prowadzić sprawy osób pokrzywdzonych przez te poczwary -POZEW ZBIOROWY --i do BRUKSELI !!! wbić w BRUK !!!! -
  na koniec ! wypić szampana i z dziewczyną pójść do łóżka na dobry sex !!
 • @teresa kawiak 16:02:22
  Panie Zbyszku, moim zdaniem da Pan tylko satysfakcję winnym sytuacji w jakiej Pan się znalazł- Pana postępowanie może utwierdzić ich w przekonaniu, że mają doczynienia z osobą chorą... Doskonale Pan to wie i rozumie, dlatego jedynym argumentem do tak radykalnych działań jest kompletna bezsilność- którą w pewnym sensie rozumiem, bo sam jestem bezsilny na to co mnie spotkało i powoli, ale konsekwentnie rujnuje życie. Bo jak się bronić przed niesprawiedliwym wyrokiem, gdzie wszyscy zasłaniają się niezawisłością????
  Pozatym wystarczy przeglądnąć m.in Nowy Ekran lub Afery Prawa by szybko uświadomić sobie w jakim kraju żyjemy.
  Pani Tereso nie walczy Pani poza Polską??? Są instytucje, które być może zajmą się tym????
  pozdrawiam
 • @Maciej Ka
  Ten list jest przygnębiający. Dowodzi, że pan Zbyszek Kękuś nie uzyskał do tej pory - mimo drastycznych form protestu - dostatecznego zrozumienia wśród prominentów wymiaru sprawiedliwości. Sądownictwo krakowskie ucieka od odpowiedzialności za swoje "błędy", nawet za cenę ryzyka śmierci człowieka. To niedopuszczalne!
 • Pomimo zrozumienia Pana sytuacji i poparcia Pana zarzutów
  wobec wymiaru sprawiedliwości trochę Pan przeszarżował z tym protestem, a raczej happeningiem sądowym. Według wiedzy psychiatrycznej osoba ujawniająca zamiary samobójcze /zamiar samopodpalenia jest jednym z nich/ nie jest osobą zdrową psychicznie.
 • @detektywmjarzynski 09:43:23
  Dokładnie to samo napisałem, że "utwierdzi ich w przekonaniu, że mogą mieć doczynienia z osobą chorą". Jedynym wytłumaczeniem takich planów jest z jednej strony bezradność człowieka wobec decyzji, które rujnują mu życie (nie ma już żadnej innej formy walki) z drugiej zaś strony duży wydźwięk medialny- podejrzewam, że wiele mediów może to nagłośnić co w konsekwencji naświetli całą sprawę co być może spowoduje jakiekolwiek zadośćuczynienie Panu Zbigniewowi, którego publikacje zasługują na uwagę, są obiektywne i podparte konkretnymi dowodami. Nie wierzę jednak w jakiś cud, że oczekiwania Pana Zbigniewa w całości zostaną spełnione. Przykład (może nie najlepszy, ale jednak pokazuje nasze Polskie realia) Pana sędziego M. z afery Ambera- po takim "numerze" powinien wogóle zostać odsunięty a przestał być TYLKO prezesem!!! Odnoszę się do artyk.: "Sądy bardziej bezkarne niż w PRL"
  Link: http://autorzygazetypolskiej.salon24.pl/490074,sady-bardziej-bezkarne-niz-w-prl
  Panie Zbigniewie to Pana życie, ale z Pana pism, materiałów, wypowiedzi wynika ogromna wiedza, doświadczenie i mam wrażenie, że nie jeden prawnik mógłby sporo od Pana się nauczyć. Żałuję, że jak było spotkanie z ministrem w Krakowie nie udało mi się dojechać do Państwa. pozdrawiam
 • @Rebeliantka 02:35:21
  Ja mu się nie dziwię, chociaż osobiście nie podjął bym tak drastycznych kroków. Rodzinna sprawa trwa 20 lat a ostatnio umorzono doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez biegłego sądowego pomimo jasnych dowodów i pani prokurator ie ma z tym problemu.

  Rzygać się chce..
 • ninanonimowa
  Racja. Właśnie będziemy chcieli też to zrobić. Mamy już tyle dowodów w sprawach osób również jak my poszkodowanych, że tylko oskarżenie zbiorowe może coś zmienić.
 • Jesteśmy z Tobą
  Pokażmy naszą solidarność ze Zbyszkiem Kękusiem w walce o prawdę i godność. Pokażmy, że zależy nam aby zmienił zdanie co do swoich planów na kolejny czwartek. W jedności nasza siła. Do zobaczenia w poniedzialek.
 • Jest potrzebny.
  Niemożliwe, aby zdrowy inżynier popełniał samospalenie z powodu prostego matematycznego błędu „ urojonej równowagi Trójki” tworzącej podstawy, niezbornych postanowień takiej demokracji. Czy „3”, liczba nieparzysta dla inżyniera, trudna do udowodnienia, jako zakazany błąd w systemie równowagi demokracji, że musi się spalić?
 • do Zbigniewa Kekusia
  zachwycil Pan inteligencja, determinacja i odwaga, dal Pan ludziom nadzieje. prosze teraz pomyslec jak Pan moze pomoc Polsce otrzasnac sie z opresji tych lotrow. samospalenie to opcja ich wlasnie godna.
  Polska teraz potrzebuje jak najwiecej takich, jak Pan wartosciowych ludzi, zwlaszcza, ze szykuje sie nam chyba inwazja wybranych obywateli. - konsulaty polskie na calym swiecie wydaja masowo paszporty owym wybranym, planujacym osiedlic sie w Polsce. - gdyby oni przyjezdzali tu z milosci do Polski gotowi dzialac w imie jej dobra, to drzwi zawsze dla takich otwarte, ale czy o to tu chodzi? - kto w to wierzy?
 • sluchajmy pietrzaka
  http://www.youtube.com/watch?v=IZfQ-Vpb-qg&list=PL8268042665CEBD5A
 • Katyń polski
  http://www.youtube.com/watch?v=rmfs_QM0OIA
 • APELUJĘ DO PANA ZBIGNIEWA-PROSZĘ TEGO NIE ROBIĆ!
  APELUJĘ DO PANA ZBIGNIEWA-PROSZĘ TEGO NIE ROBIĆ!

  "Zmarł Bułgar, który podpalił się w proteście przeciw biedzie"
  http://fakty.interia.pl/raport/srodek-wschod/news/zmarl-bulgar-ktory-podpalil-sie-w-protescie-przeciw-biedzie,1898866

  Tak to prawda, że zdarza się że ludzie tak właśnie postępują, kiedy są bezradni na to co ich spotkało. Większość zapewne w ten sposób chce publicznie i ostro zaprotesować. Ale czy w tym wypadku tego typu protest coś zmieni??? Czy zmieni to wymiar sprawiedliwości??? Mamy przykłady ludzi, którzy niewinnie spędzili w więzieniu, bądź obecnie przebywają- ludzi, którzy przez czyjeś błędy i przekręty stracili swoje rodziny (odebrano im dzieci), stracili majątki, stracili swoją godność bo ich pozbawiono wszystkiego. Jedni zostali przegrani- nigdy nie doczekają zadośćuczynienia, inni "wygrają" dostając nierzadko za wiele cierpień i przykrości fizycznych i psychicznych (stracone zdrowie, stracona praca, majątek, rozłąka z rodziną etc. wiele straconych lat) marne odszkodowania- jeśli wogóle???
  Żadna z osób odpowiedzialnych za przyczynę Pana problemów nie poniesie konsekwencji. Doskonale Pan to wie! Przykład Prezesa Sądu w sprawie Ambera- wielka afera, wielki huk medialny i co??? Przestał być TYLKO prezesem. A przecież afera ta dotyka tysięcy ludzi, wielu straciło jedyne oszczędności- być może pieniądze potrzebne im na leczenie itp???
  Zakładając zainteresowanie medialne, ja osobiście nie wierzę w jakiekolwiek zmiany, co najwyżej potem dowie się Pan, że "wystarczyło się zgłosić z odpowiednim wnioskiem by wszystko załatwić". Proszę nie robić nic tak skrajnego- to nie naprawi wymiaru. Więcej Pan zdziała pisząc i publikując materiały. Polska potrzebuje takich ludzi jak Pan!!!! Pozdrawiam
 • Tak, minister Gowin to chyba kupa smrodu
  w wydaniu katolickim, i nic więcej....
 • @teresa kawiak 16:02:22
  Szanowna Pani, Szanowni Państwo!
  Państwo są poszkodowani- posiadacie dowody, które przekazaliście ministrowi a tymczasem minister paraduje w mediach... Żadnych konkretnych działań nie widać i nie słychać w Państwa sprawie. Żyjemy w buszu, gdzie rządzi prawo dżungli- większy, bogatszy, może więcej. A szary człowiek jest pozostawiony sam sobie. Jak to pięknie i elokwentnie wygląda w mediach te wszystkie reportarze... może napiszcie do RMF czy radia ZET- tam często bywa minister. Dziennikarze chętnie zapytają o te sprawy???
 • @ulak-U.Krzyżanowska 16:40:10
  Niech Pan nie daje satysfakcji tym padalcom. ONI tego nie są w stanie zrozumieć. Potrzebny jest Pan zdrowy i zdeterminowany w walce.Oni są zainteresowani tym, by Pan to zrobił. Ktoś bedzie musiał poświadczyć o tym bezprawiu, a martwi nie mają glosu.
  Życzę dużo zdrowia i wiary w zwycięstwo.
 • znam tę drogę
  Nie ma wyjścia z tej sytuacji, są tylko wszystkie złe mozliwości i wybiera się najlepszą z tych złych;

  podobnie jak w filmie Operacja Argo.

  Kiedy zapada decyzja: "Tę osobę gnieciemy, zgoda góry jest. Wszystko co powie na smietnik, każdy wniosek, każdy mail- wykorzystać przeciwko niej."- zamykają się drogi działania. Wykształciłam się na takich ścierwach i przeszłam wszelkie stadia, choć dopuki się żyje- dokładają do pieca w najmniej odpowiednim momencie, a pomysłów im nie braknie.

  Proszę zdawać sobie sprawę z faktu iż działania podejmowane przez nich, sposób, dobór narzędzi- świadczy o czymś z czego-co kuriozalne- mozna być dumnym, bo świadczy dla inteligentnych osób o Panu bardzo dobrze. Oznaczają one bowiem, że jest Pan wyjątkowo dla nich groźny. Siła, z jaką zaszczuwają osobę to miernik jej wielkości. Choć wyjątkowo przewrotne i trywialne to pocieszenie-wiem.

  Żadna polityczna polska lub niepolska blać nie powstrzyma tego ani z poziomu Brukseli, Strasburga, ani z poziomu innych pozaeuropejskich krajów.

  Tu nie ma wyznacznika granicy, w sferze ich działania. Granicy moralnej, prawnej, metodologicznej-zero granic.  Analiza zagrożenia jakie Pan stanowi: komu Pan zagraża, wartość finansowa, wartość osobowa i dla konkretnej rodziny-pokolenia w tej rodzinie, hierarchia ..jak ja to nazywam "zjednoczonych wrogów"- pozwala zawsze wyłonić grastkę zdarzeń których można się spodziewać w najbliższym czasie.
  Grając "na siebie "otwartymi kartami w tzw grze grupowej- nie ma puli do wygrania. To tylko i wyłącznie uwarunkowania historyczne.

  Tylko im głębiej się drąży, tym mocniej karmi się nadzieja.

  Jakie jest rozwiązanie, co robić? Nie mam bladego pojęcia, bo nikt nie jest na naszym miejscach. PRL był przy tym - pikusiem.

  Pozdrawiam i Pomyślności..a by nie zabrzmiało to górnolotnie, dodam że Pomyślności - pomimo.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY